https://3han.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/302.png

101 – TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR

Hibe Desteğinin Amaçları Nelerdir?
 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 • Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.
 • Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek.
 • Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak.
 • Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak.

Destek Kapsamındaki Yatırım Konuları

101-1

Süt Üretim

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Süt İneği

En Az
En Çok

Manda

En Az
En Çok

Koyun

En Az
En Çok

Keçi

En Az
En Çok
101-2

Kırmızı Et Üretim

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Sığır

En Az
En Çok

Manda

En Az
En Çok

Koyun

En Az
En Çok

Keçi

En Az
En Çok
101-3

Kanatlı Eti

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Broyler

En Az
En Çok

*Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek kapsamındadır.

Hindi

En Az
En Çok

Kaz

En Az
En Çok

*Kaz Üretiminde En Yüksek Bütçe 125.000 € ‘dur.

101-4

Yumurta

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe
En Az
En Çok
Kimler Başvurabilir?
Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.
Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
Başvuru sahibine ait (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler);

 • Ziraat, veterinerlik veya herhangi bir diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite (master veya doktora dahil) diploması, veya
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden temin edilen tarım yada ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü, veya
 • Aşağıda belirtilen üç belgenin bir arada sunulması gerekmektedir.
  • Mesleki yeterliliği sağlayan kişinin en az 3 yıl süreyle hayvan kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge. Bu belge Kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir.
  • Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan işletmenin kişinin adına devir veya tescil edildiği tarihi gösteren resmi yazı. Bu belge Kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir.
  • Söz konusu işletmenin en az 3 yıl aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan destekleyici belgeler

Bu belgeler en az üç farklı yıl için aşağıdakilerden herhangi biri olabilir;

   • Hayvancılık faaliyetinden elde edilen gelirleri gösteren belgeler (3 yıl için müstahsil makbuzları, detay mizan kayıtları, faturalar vb. olabilir), veya
   • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan hayvancılık desteklerinden faydalanıldığını gösteren belgeler, veya
   • İşletmedeki hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama programları kapsamında aşılandığını gösteren aşı makbuzları, veya
   • İşletmenin 3 yıl aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı diğer belgeler.

Destek Oranları Ne Kadardır?

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %40 -70’i arasında değişen oranlarda kamu katkısını, kalan miktarı ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.

Aşağıda belirtilen durumlarda, kamu katkısı değişmektedir.

 1. Yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 40’ıdır.
 2. Kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’sidir.
 3. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ıdır.
Sıralama Kriterleri Nelerdir?
SIRALAMA KRİTERLERİ
NO KRİTER KRİTER
PUANI
MAKSİMUM
PUAN
1 Sektörler Toplam uygun harcama tutarı;
Süt, Kırmızı et ve Yumurta

tavukçuluğu

sektörleri için;

400.000 Avrodan fazla ise; 0 30
300.000 Avro ile 400.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
200.000 Avro ile 300.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
200.000 Avroya eşit ya da 200.000 Avrodan az ise; 30
Kanatlı eti

sektöründe

broyler ve

hindi için;

200.000 Avrodan fazla ise; 0
150.000 Avro ile 200.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
100.000 Avro ile 150.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
100.000 Avroya eşit ya da 100.000 Avrodan az ise; 30
Kanatlı eti

sektöründe

kaz için;

100.000 Avrodan fazla ise; 0
60.000 Avro ile 100.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
25.000 Avro ile 60.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
25.000 Avroya eşit ya da 25.000 Avrodan az ise; 30
2 Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler (tüzel kişilikler için) kadın ise 10 10
3 Başvuru mevcut aktif tarımsal işletmelerin modernizasyonunu kapsıyor ise 20 20
4 Başvuru sahibi yatırım uygulama alanının sahibi ise 10 10
5 Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 10 10
6 Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 20 20
TOPLAM 100 100