https://3han.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/103.png

103 – TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Hibe Desteğinin Amaçları Nelerdir?

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması;

 • Kapasiteleri günlük minimum 10 ton olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek Topluluk standartlarına ulaştırılması, Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.
 • Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla, Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi.
 • Üretici örgütlerinin süt toplama tesisleri kurması konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması;

 • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki faaliyetlerin desteklenmesindeki amaç;
 • Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere; 1. ve 2.sınıf kesimhanelerin (sığır/keçi/koyun/manda) ve/veya küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerinin alt yapılarının topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesi

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması;

 • Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, Pazar imkânlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli balık işleme tesislerini ve yeni kurumlarını desteklemek.
 • Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi.

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması;

 • Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansın ve rekabet gücünün geliştirilmesi,
 • Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile, hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaştırılması, piyasaların düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir.

Tedbirlerin Kapasite ve Destek Oranları

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Süt İşleme

ton / günlük
En Az
Limit Yok
En Çok

Süt Toplama Merkezleri

Limit Yok
En Az
Limit Yok
En Çok

*Süt Toplama Merkezleri İçin
Üst Limit 1.000.000 € ‘dur.

Peynir Altı Suyu İşleme

ton / günlük
En Az
ton / günlük
En Çok
103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Sığır / Manda
Kesimhanesi

baş / gün
En Az
baş / gün
En Çok

Koyun / Keçi
Kesimhanesi

baş / gün
En Az
baş / gün
En Çok

Et İşleme

ton / gün
En Az
ton / gün
En Çok

Parçalama Tesisi

ton / gün
En Az
ton / gün
En Çok
103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Kanatlı (tavuk)
Kesimhanesi

adet / saat
En Az
adet / saat
En Çok

Kanatlı (hindi/kaz)
Kesimhanesi

adet / saat
En Az
adet / saat
En Çok

Parçalama Tesisi

ton / gün
En Az
ton / gün
En Çok
103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe
ton / yıl
En Az
ton / yıl
En Çok
103-4

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe
Limit Yok
En Az
m3
En Çok

Notlar  :

 • Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe, daha önce sadece narenciye, plantain ve sert kabuklu meyvelerin kurutulması için destek varken bu çağrı ile web sitemizde yayınlanan meyve ve sebze listesindeki tüm ürünlerin kurutulması ve dondurulması da desteklenecektir.
 • Süt işleme ve toplama, et işleme (kesimhaneler hariç), meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi sektörlerinde soğutuculu araç (motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası birlikte) destek kapsamına alınacaktır.
 • çağrıda sadece makine-ekipman alımı ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verilecektir. Projesinde yapım işi yer alan başvuru sahipleri söz konusu harcamaları kendileri karşılamak şartı ile başvuru sunabilirler.
 • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
 • Kanatlı Kesimhane İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.
Kimler Başvurabilir?
Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla projesi kapsamında yapacağı harcamalardan uygun kabul edilenler için başvuru yapabilir.
Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımları uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamaktadır.
Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydı ile işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır;

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu(Süt Toplama Merkezleri hariç olmak üzere)
 • 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.

Destek Oranları Ne Kadardır?

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %40 -50’i arasında değişen oranlarda kamu katkısını, kalan miktarı ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.

Aşağıda belirtilen durumlarda, kamu katkısı değişmektedir.

 1. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı, diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 2. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ını kamu katkısı, %60’ını ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %40 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 3. Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.
Sıralama Kriterleri Nelerdir?
SIRALAMA KRİTERLERİ
KRİTER PUAN
Başvuru sahibi mevcut bir işletme ise 40
Başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 25
Yatırım 500 bin Avrodan daha az ise 20
Yatırım, yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise 10
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) kadın ise 5
TOPLAM 100