https://3han.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/kkydp.png

KKYDP

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak aşağıdaki yatırım konularında hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.

 

AMAÇ

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KKYDP’DE DESTEKLENECEK YATIRIM TÜRLERİ ve FAALİYETLER

 1. Ekonomik yatırım konularında;
  • Tarımsal ürünlerin (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler dahil ) işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı,
  • Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği (hindi, kaz) işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin Sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin
  • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar,
   • Büyükbaş için sabit yatırımlar
    • Etçi ve Sütçü Damızlıklar (Sığır/Manda) ve Besiler
  • Küçükbaş için sabit yatırımlar
   • Et (Koyun/Keçi)
   • Süt (Koyun/Keçi)
  • Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar
   • Et( Hindi/Kaz)

Hindi ve Kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.

    • Su Ürünleri Yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar,
    • Kültür Mantarı Üretimine yönelik sabit yatırımlar
 1. Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması,
  • Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından;
   • Kırsal turizm yatırımları,
   • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
   • El sanatları ve katma değerli ürünler,
   • Bilişim sistemleri ve eğitimi,

 

KKYDP’DE HANGİ SATIN ALIMLARA HİBE DESTEĞİ VERİLMEKTEDİR?

Yatırım uygulamalarına ait;

 1. İnşaat işleri alım giderlerine,
 2. Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, %50 oranında hibe desteği verilir.

 

KKYDP’ YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

KKYDP programında Gerçek ve Tüzel Kişiler olmak üzere iki şekilde yapılan başvurular kabul edilmektedir.

 • Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
 • Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
  • Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
  • Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • (a) ve (b) maddelerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
 • (a) ve (b) maddelerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

 

BAŞVURULAR NE ŞEKİLDE, NEREYE YAPILMALIDIR?

Başvurular; Tarım ve Orman Bakanlığı Online sistem üzerinden yapılmaktadır.

 

PROJE YATIRIM TUTARLARI NE KADARDIR?

 

BAŞVURU ŞEKLİ TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ
Yeni Tesis 2.500.000,00 TL 1.250.000,00 TL
Tamamlama Tesis 1.750.000,00 TL 1.000.000,00 TL
Kapasite Artırımı 1.250.000,00 TL 750.000,00 TL
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım 500.000,00 TL